Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh koncepce školství ve Vítkově 1. část

26. 3. 2012

Určeno pro schůzi  rady  města (RM) dne 31. ledna  2012

Zpracoval:       Ing. Zdeněk Kuboň, vedoucí odboru služeb

Zodpovídá:      Ing. Zdeněk Kuboň, vedoucí odboru služeb

Předkládá:       p. Zdeněk Hegar, místostarosta

Věc:

Návrh koncepce školství ve Vítkově


Návrh na usnesení :


Rada města:

 Bere na vědomí                                 1)  Návrh koncepce školství ve Vítkově

 ukládá                                              2)  strarostovi města svolat  seminář zastupitelů a ředitelů základních škol a středních škol  na den 8. 2. 2012 

                                                          3) zpracovat anketní lístek  k problematice koncepce školství pro seminář zastupitelů

Důvodová zpráva:

            Na základě pověření rady města Vítkova, předkládám návrh koncepce školství ve variantním řešení, jako materiál k diskusi odborné veřejnosti a zastupitelů města. Od roku 1990, nemělo město žádný materiál, který by nastiňoval vývoj školství ve městě a postup při legislativních změnách, jiného způsobu financování školství a klesajícímu počtu ročně narozených dětí. Na území města jsou historicky dvě základní školy, jedna mateřská škola a od 1. 1. 2012  Středisko volného času, všechno příspěvkové organizace zřízené městem a  čtyři př. org. zřízené krajským úřadem : ZŠ na N.J.Zajíce,  ZUŠ na Lidické ul., Gymnázium a SŠ  Vítkov – Podhradí. V naší koncepci nemohou být pouze p.o. zřízené městem, ale na problém školství je třeba pohlížet komplexně, protože se týká nejen žáků a rodičů, ale i občanů tohoto města, kterým tento problém není lhostejný. Město ve svém rozhodování by mělo přihlédnout k názoru svých občanů ale současně musí postupovat podle zákonů, předpisů a hospodárně. Město obdrželo ke konci roku požadavky na vykrytí části mzdových nákladů v roce 2012 od Gymnázia Vítkov, SŠ Podhradí a ZŠ Opavská ul. v částce cca 750 tis. Kč. Lze očekávat žádosti i od ostatních škol. Při rostoucích provozních nákladech škol a snižování jejich příjmů, budou požadavky škol každý rok vyšší. Stejná situace je však i v rozpočtu města, jehož příjmy od státu klesají a provozní náklady rostou stejně jako každému jinému. Na základě těchto skutečností, je třeba přistoupit k řešení této problematiky komplexně tak, aby došlo k minimalizaci nákladů mzdových i provozních. Se změnou způsobu financování škol státem od r. 2013, bude třeba přizpůsobit počty žáků v jednotlivých třídách tak, aby dosáhly co nejvyšší příjem(uvažovaný průměr na třídu 24 žáků). Toho bez sloučení našich základních škol nelze dosáhnout. Na zachování stávajících škol zřízených Krajským úřadem, má vedení MSK, město Vítkov i občané ve své většině, velký zájem. I těchto školských zařízení se dotknou legislativní změny a nedostatek finančních prostředků. Proto bychom se měli ve spolupráci s MSK zabývat i těmito školami. Pří posledním jednání s paní náměstkyni hejtmana paní Mgr. Pálkovou bylo řečeno, že kraj v každém případě předpokládá opuštění areálu na Podhradí z důvodu vysokých provozních nákladů, které jsou ve výši cca 5,3 mil. Kč ročně.

 Určitě se najde při řešení tohoto problému mnoho názorů pro i proti. V každém případě musíme přijmout nějaké řešení. Nemůžeme se spokojit se současným stavem, protože nebudeme mít dostatek finančních prostředků k udržení dvou základních škol a do budoucna bychom mohli přijít i o školství střední a učňovské. Je nutné si uvědomit, že demografický vývoj narozených dětí nestoupá tzn., že budou problémy s naplněním tříd u našeho základního školství a to bude mít také dopad na naplnění žáků středního školství. Pro zajímavost uvádím  počty narozených dětí ve Vítkově a místních částech.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

61

55

70

97

64

79

61

59

 V současné době se město nezabývá převzetím a řešením Základní školy Vítkov, náměstí Jana Zajíce č.1, protože KÚ MSK si je vědom toho, že školu tohoto typu bude ve Vítkově potřebovat a při složení zdejší populace nebude mít nouzi o žáky.

  Předkládám k diskuzi čtyři základní varianty se stručným hodnocením kladů a záporů doplněné o připomínky ředitelů všech škol, kterých se problematiky dotýká. Materiál byl projednán na poradě ředitelů škol zřízených městem, dne 21.1.2012 a na společném jednání ředitelů všech čtyř škol a zástupců MSK, odobru školství dne 23.1.2012. Závěry z těchto jednání jsou rovněž zapracovány do tohoto materiálu.

 

VARIANTA I  :  Sloučení našich základních škol do jedné příspěvkové organizace                                    

Postup : 1. stupeň ZŠ Opavská by celý přešel na ZŠ Komenského a část 2. stupně z obou škol by byl umístěn do ZŠ Opavská.

Výhody : - dosažení optimálního počtu žáků ve třídách v závislosti na nových pravidlech financování mzdových nákladů státem od 1.1.2013

               - úspora mzdových nákladů v administrativě (ekonom) a plat jednoho ředitele

               - zajištění rovných podmínek pro stravování žáků 1. stupně

               - ukončí boj o žáky mezi našimi školami.

               - nevzniká potřeba zřízení výdejny stravy na ZŠ Opavská

Nevýhody : - pokud nebudou uvolněné prostory v ZŠ Opavská využity k jiným činnostem, nedojde k výrazným úsporám provozních nákladů

                   -       neřeší problematiku středního a učňovského školství,

                   -       náklady na stěhování škol. 

Při této variantě dojde k efektivnímu využití  mzdových prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Provoz v budově školy na Opavské ul.  by mohl být reálny současně s činnostmi nové organizace Střediska volného času. V kombinaci s komerčním využitím nebo v těchto prostorách rozšířit činnosti např. Mě.úřadu, Mě. policie, Úřadu práce by pravděpodobně nebylo vhodné. 

Termín možné realizace: kdykoliv po schválení v ZM

VARIANTA II :  Sloučení našich základních škol a gymnázia do jedné velké školy s převzetím zřizovacích funkcí gymnázia.

Postup :  do budov  ZŠ Kom. a gymnázia by se přestěhovali všichni žáci ZŠ Opavská. Nižší ročníky do budovy  ZŠ Kom., vyšší do budovy gymnázia. Kapacita těchto budov je dostatečná  (750   žáků). Skutečný stav počtu žáků těchto škol k 10.1.2012 je 715 (ZŠ Opavská 210,   Komenského 308, Gymnázium 197).

Výhody : - úspora mzdových nákladů v administrativě(minimálně jeden ekonom, jeden THP),  plat dvou  ředitelů, jednoho školníka a několik uklízeček ze ZŠ Opavská ul.                                                                                       

 -  větší možnost optimalizace počtu žáků ve třídách dle představ Min. školství od r. 2013 a  tím získání více fin. prostředků na mzdy, pokud bude přijata  

                - maximální využití kapacity budov škol a jejich vybavení pro školskou činnost,

                - ukončení boje o žáka mezi našimi školami navzájem a gymnáziem,

- v případě nezájmu žáků o víceleté gymnázium zůstane velká šance pro zachování 4-letého gymnázia

                - uvolnění celé budovy ZŠ Opavská k jiným ůčelům bez omezení, např. přestěhování SVČ Vítkov, popř. MŠ Vítkov, Opavská ul,v I. poschodí,  v II.  patře startovací byty pro mladé rodiny

                - provozní náklady budovy gymnázia  jsou proti ZŠ mírně nižší.

 Nevýhody : - neřeší problém SŠ  na Podhradí a pravděpodobně by byl urychlen zánik tohoto zařízení,  

                   -  pokud nebude vhodné využití prázdné budovy školy ZŠ Opavská, nevyužívaná stavba by  chátrala,

                   - náklady na stěhování škol.                                                      

Termín možné realizace : Po dohodě s MSK o převzetí zřizovatelských funkcí  a bezúplatném převodu  movitého i nemovitého majetku, pravděpodobně od 1.1.2013

 

 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář